Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.technologiecnc.pl

(aktualizacja dnia 20.12.2022, dopasowany do dyrektywy towarowej, cyfrowej i Omnibus Wejście w życie zmian 1 stycznia 2023 rok)

Oświadczamy, że strona oraz sklep internetowy są dostosowane oraz zgodne z niżej wymienionymi dyrektywami UE. Wszelkie dotychczasowe i nieaktualne zapisy regulaminu są od teraz zastąpione treścią nowych postanowień poniższych dyrektyw:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj - https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/2161/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Treść rozporządzenia dostępna tutaj -http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj - http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1150/oj
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2394 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Tekst mający znaczenie dla EOG). Treść rozporządzenia dostępna tutaj - http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2394/oj

 

Przewodnim celem TechnologieCNC.pl jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu TechnologieCNC.pl. Posiadamy bogaty magazyn części zamiennych oraz własne magazyny co zapewnia wysoką dostępność towaru. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.
Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.
1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego przy pracy 1-zmianowej (przy pracy 2-zmianowej okres ten zmniejsza się o 50%) oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego.
2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.
3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.
4. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.
5. Warunkiem przyjęcia sprzętu do serwisu TechnologieCNC jest wypełnienie formularza reklamacyjnego wraz z dokładnym opisem występującym w nim wad, znajdującego się na stronie http://reklamacjecnc.azurewebsites.net/form/serwis.aspx oraz dostarczenie maszyny w stanie kompletnym wraz z dowodem zakupu i wydrukowanym formularzem reklamacyjnym.
6. Reklamujący zobowiązuje się do oddania maszyn, narzędzi w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy. 
7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.
8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych w formularzu reklamacyjnym.
10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana maszyny przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania maszyny
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu (np. odciągu)
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności
11. Gwarancja nie obejmuje:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, wrzecion, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, pomp chłodziwa, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, tarcz ściernych i tnących, linek napędowych, uchwytów narzędziowych, wierteł, dłut, olejów, smarów, zasilaczy, grzałek itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji 
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych), np. elektrowrzecion z wymianą narzędzi niepodłączonych do kompresora z osuszaczem
12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.
13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.
14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.
15. Gwarancja na szklane tuby CO2 wynosi 3 miesiące i obowiązuje tylko i wyłącznie jeżeli jest zamontowana przez nasz serwis .
16. Wszystkie lasery CO2 muszą być uziemione.
17. Rozładunek maszyny i włożenie do pomieszczenia w którym ma pracować jest po stronie i odpowiedzialności kupującego. Przygotowanie przyłącza elektrycznego przy maszynie jest po stronie kupującego.
18. W przypadku braku możliwości naprawy maszyny u kupującego wyjęcie maszyny z pomieszczenia i załadunek oraz późniejszy rozładunek i włożenie do pomieszczenia jest po stronie kupującego.
19. Parametr opisujący pole robocze w frezarkach CNC to droga jaką jest w stanie pokonać elektrowrzeciono w osiach X i Y- czyli  szerokość i długość przejazdów elektrowrzeciona w tych osiach. W przypadku stołu hybrydowego (podciśnienie i t-rowki) do pola roboczego wliczamy również powierzchnię mocowania T-rowków np. frezarka o polu roboczym 1300mm x 2500mm jest w stanie pokonać drogę w osi x=1300mm a w osi Y=2500mm. 
Wysokość robocza w frezarkach CNC nie jest równa z prześwitem bramy (osią Z) i jest uzależniona od wysokości obrabianego elementu i długości frezu. 
20. Przy maszynach sterowanych numerycznie, wymagane jest awaryjne podtrzymywanie zasilania dla jednostki sterującej przez minimum 5 minut.
21. Wymagana temperatura otoczenia w przypadku maszyn to minimum 14*C
22. Wymagania będące po stronie klienta w przypadku zakupu maszyny CNC:
 • Ogrodzenie bezpieczeństwa maszyn CNC jest niezbędną opcją dodatkową - nie wliczoną w cenę maszyny. Leży to po stronie klienta. Ogrodzenie może być fizyczne czyli tzw. "płot" lub np. optyczne przy zastosowaniu barier bezpieczeństwa. Za zgodą i opłatą ze strony klienta montujemy wybrane rozwiązanie. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od usytuowania magazynu oraz modelu maszyny.
 • Klient ma obowiązek zapewnić operatorowi stanowisko pracy wraz ze strefami dostępu zgodnie z normą PN-EN 848-3:2013-04
 • Przyłącze elektryczne z gniazdem siłowym 3x400 V + 10mb przewodu 5x4mm kwadrat
 • Kompresor śrubowy z osuszaczem o ciśnieniu roboczym 8 bar. i wydajności 300l/min
 • Odciąg trocin lub instalacja odpylająca spełniająca wymagania:
- PRZYŁĄCZE: zazwyczaj 100mm (125, 150, 200 lub 250mm- przy większych maszynach);
- PRZEPŁYW: 3900 m3/h;
- PODCIŚNIENIE NA KRÓĆCU: 2500 Pa;
- PRĘDKOŚĆ NA KRÓĆCU: 35 m/s.
23. W przypadku elektrowrzecion z automatyczną wymianą narzędzi chłodzonych cieczą użytkownik zobowiązany jest smarować szczęki elektrowrzeciona minimum jeden raz w tygodniu. W tym celu należy manualnie, jednocześnie wciskając przycisk zwalniający zdjąć stożek mocujący, a następnie od spodu zaaplikować preparat np. WD-40. W momencie aplikacji należy nacisnąć kilkukrotnie przycisk zwalniający stożek w celu równomiernego rozprowadzenia preparatu po szczękach elektrowrzeciona.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
25. Gwarancja na zakupione maszyny obowiązuje tylko na terenie Polski. 
26. Przy zakupie elektronarzędzi marki Festool numer rejestrowy GIOŚ autoryzowanego podmiotu w Polsce to E0000413SA (ELEKTRONARZĘDZIA), E0022187BW (AKUMULATORY)

27. Zakres Odpowiedzialności: Nasza firma, jako sprzedający maszyny, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przestoje maszyny spowodowane jej uszkodzeniem.

28. Odpowiedzialność Kupującego: Kupujący zobowiązuje się do zrozumienia, że wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem maszyny po przejęciu jej przez siebie leży po ich stronie. W przypadku wystąpienia awarii lub uszkodzenia maszyny, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe związane z przestojem pracy.

29. Wymiana Maszyny lub Naprawa: W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej lub uszkodzenia maszyny, nasza firma zastrzega sobie prawo do ewentualnej wymiany maszyny na nową lub do przeprowadzenia naprawy. Koszty związane z wymianą lub naprawą maszyny pokryje nasza firma, włączając w to koszty związane z załadunkiem, transportem i rozładunkiem maszyny lub urządzenia.

30. Zgłaszanie Usterki: Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich stwierdzonych usterek lub problemów z maszyną naszej firmie w celu podjęcia działań naprawczych.

31. Ograniczenie Odpowiedzialności: Nasza firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia odpowiedzialności w zakresie odszkodowań lub rekompensat związanych z uszkodzeniem maszyny lub przestojem pracy.

32. Akceptacja Regulaminu: Zakup maszyny u naszej firmy jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, który stanowi integralną część umowy sprzedaży.

33. Zmiany w Regulaminie: Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja regulaminu będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej lub do wglądu w siedzibie firmy.

34. Rozstrzyganie Sporów: Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub wykonania niniejszego regulaminu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem i podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby naszej firmy.

Kontakt: W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego regulaminu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

 
 
Regulamin
Odcienie kolorów produktów prezentowanych w sklepie internetowym mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień i kalibracji monitora! Parametry maszyn są zbliżone, zależne od typu i konfiguracji maszyny. Aby uzyskać dokładniejsze informacje prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.
1. Sklep internetowy działający pod adresem TechnologieCNC.pl prowadzony jest przez firmę MACHINERY GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 25, NIP 5993177774, BDO 000106332
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy MACHINERY GROUP SP. Z O.O.
3. Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.
4. Zawartość oferty internetowej znajdującej się na stronie www.TECHNOLOGIECNC.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66 i art. 543).
5. Ceny towarów podane w złotówkach
Składanie zamówienia
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
Po złożeniu zamówienia klient zostaje poinformowany telefonicznie o jego przyjęciu.
3. Firma MACHINERY GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, w szczególności takiego, które nie zawiera adresu e-mail lub numeru telefonu, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
4. Zakupów w sklepie internetowym może dokonywać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu.
6. Po złożeniu zamówienia Klient nie ma możliwości jego odwołania.
7. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie poinformowania Klienta z potwierdzeniem złożonego zamówienia od pracownika firmy MACHINERY GROUP SP. Z O.O.
8. Termin realizacji zamówienia jest zgodny z zamówieniem , ale nie zależnym od MACHINERY GROUP SP. Z O.O..
9. MACHINERY GROUP SP. Z O.O. zastrzega prawo zmiany terminu dostawy maszyny lub urządzenia w przypadkach nie zależnych od spółki np.:
 • maszyna przed dostawą ulegnie uszkodzeniu w czasie transportu,
 • producent lub dostawca przesunie termin dostawy maszyny
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Mogą być również ustalane indywidualnie.
11. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura VAT.
12. Towar pozostaje własnością sprzedającego MACHINERY GROUP SP. Z O.O. do czasu uregulowania zapłaty.
13. Wyładunek dostarczonych towarów we wskazanym przez klienta miejscu leży po jego stronie.

14. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian.
15. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Realizacja zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia jest uzależniony od możliwości producenta, jak również od rodzaju transportu. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, firma MACHINERY GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji zamówienia, bądź odstąpienia od umowy, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Zamawiającego.
2. MACHINERY GROUP SP. Z O.O. w swojej ofercie posiada maszyny, które sprzedaje na indywidualne zamówienie (zamówienie pod klienta)
3. MACHINERY GROUP SP. Z O.O. jest również dystrybutorem  maszyn nie producentem – tzn. iż z przyczyn nie zależnych od MACHINERY GROUP SP. Z O.O. może nastąpić odmówienie dostarczenia maszyn – odmówienie jest zależne od naszych dostawców, producentów.
4. Czas produkcji maszyn na indywidualne zamówienie może ulec wydłużeniu lub skróceniu z przyczyn nie zależnych od MACHINERY GROUP SP. Z O.O.
5. Kupujący jest zobowiązany zbadać dostarczone towary oraz ich kompletność w chwili otrzymania. Wady widoczne i oczywiste Kupujący składa na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od otrzymania, w przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie uznane. Dotyczy to także reklamacji ilościowej oraz dostawy innego towaru. Wady ukryte należy zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu. Data wykrycia wady powinna być udokumentowana. W przypadku spóźnionej reklamacji roszczenia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają.
6. W przypadku braku odbioru awizowanego towaru – ponowna dostawa zostaje dokonana po opłaceniu przez Klienta wynikających stąd kosztów. W razie nie opłacenia w/w kosztów w terminie 3 dni od wezwania Klienta e-mail’em na adres z którego przyszło zamówienie – transakcja zostaje anulowana, a Klient zostanie obciążony kosztami dostawy i odbioru towaru.
Maszyny używane
Dane techniczne i zdjęcia maszyn używanych mogą różnić się od stanu faktycznego. Przed zakupem należy zapoznać się ze stanem faktycznym i dokonać oględzin maszyny. Maszyny używane są sprzedawane bez gwarancji. Zakup maszyn używanych oznacza akceptację regulaminu.
Maszyny AES
Maszyny AES są konfigurowane pod zamówienie konkretnego klienta. Jeżeli w momencie zamówienia klient nie określi potrzeby używania w przyszłości dodatkowych agregatów wymiennych to nie ma możliwości modyfikacji maszyny w siedzibie klienta.
Reklamacje i zwroty
1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 r. "o prawach konsument" konsument może odstąpić od umowy zakupionego towaru, w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Firma MACHINERY GROUP SP. Z O.O. dokona zwrotu ceny zakupionego towaru na rachunek klienta – pod warunkiem odesłania towaru do wskazanego miejsca na terenie Polski wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Koszt dostawy oraz odesłania nie podlega zwrotowi. Zwrot zapłaconej ceny jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i jest w oryginalnym opakowaniu wraz z załączonymi do towaru dokumentami Sprzedawcy.

Prawo zwrotu nie dotyczy wyrobów, przy których zaznaczono, iż są wykonane na zamówienie indywidualne oraz w których na życzenie klienta dokonano zmian rozmiarów.

2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta, zgodnie z warunkami wskazanymi w warunkach gwarancji. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada Klient powinien zgłosić tą okoliczność i wypełnić formularz reklamacyjny do firmy MACHINERY GROUP SP. Z O.O. na adres http://reklamacjecnc.azurewebsites.net/form/serwis.aspx. Reklamacje będą rozpatrywane tylko po przedłożeniu rachunku – prosimy o zachowanie dowodu zakupu.
3. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli naprawa będzie niemożliwa, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach produktów, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.
5. Klient zobowiązany jest do otwarcia przesyłki i sprawdzenia w chwili dostawy, czy wyrób nie posiada widocznych uszkodzeń i jest zgodny z zamówieniem. Jeżeli wyrób posiada uszkodzenia lub jest nie zgodny z zamówieniem Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz powinien zostać spisany protokół szkodowy przez kuriera w którym będzie opisana szkoda lub zaznaczony niewłaściwy towar, data i podpis kuriera. O takiej sytuacji należy powiadomić sklep internetowy www.kma-maszyny.pl wysyłając e-maila na adres: biuro@kma-maszyny.pl Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niewłaściwego towaru, czy ubytku przesyłki w transporcie.
6. Zwroty prosimy przesyłać na koszt własny na adres firmy MACHINERY GROUP SP. Z O.O. ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wlkp. Dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i odpowiednio chronione przed dostępem osób trzecich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ” O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
7. W przypadku nie uregulowania zobowiązań finansowych względem KMA MASZYNY klient traci prawo gwarancji
 
Usługi serwisowe
Podjazd technika serwisu do klienta w celu wykonania usługi: naprawy obrabiarki, szkolenia, przeglądu, diagnozy usterki (opis poniżej lub według protokołu i indywidualnych ustaleń).
1. Czas trwania usługi 3-4 godziny.
2. Każda dodatkowa godzinę pracy serwisanta pokryje klient dodatkowo w kwocie 200 pln z netto (246,00 zl brutto).
3. W celu szybkiego wykonania usługi klient jest zobowiązany spełnić poniższe warunki:
 • maszyna jest wyłączona z pracy zakładu
 • maszyna jest oczyszczona i uporządkowana
 • otoczenie pozwala na swobodny dostęp do maszyny
 • do dyspozycji technika serwisu jest osoba do pomocy
 • na zakładzie panuje temp. > 15 stopni C
4. Płatność przelew 14 dni po wykonaniu usługi
5. Firma MACHINERY GROUP SP. Z O.O. nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z powodu postoju maszyny podczas przeprowadzanego serwisu, naprawy, szkolenia, przeglądu lub diagnozy.
Cookies , dane eksploatacyjne i remarketing.
1. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach typu cookie podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Pliki typu cookie to pliki tekstowe zapisywane na komputerze odwiedzającego podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Mechanizm plików typu cookie nie jest wykorzystywany do pozyskiwania danych osobowych odwiedzającego – pliki typy cookie identyfikują przeglądarkę internetową na konkretnym komputerze, a nie osobę. Pliki te umożliwiają dostosowanie Sklepu Internetowego do potrzeb Usługobiorców oraz tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, przy pomocy narzędzia Google Analytics, w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu Internetowego:
2. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał odwiedzający Serwis Internetowy.
3. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
5. Usługodawca Sklepu Internetowego korzysta w ramach usługi Google Adwords z remarketingu (reklamy behawioralnej) dostarczanej przez firmę Google Inc. („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Reklamy behawioralne również korzystają z plików typu cookie (tracking cookie) i oparte są na obserwacji zachowań odwiedzających Sklep Internetowy przez pewien okres czasu. Reklama behawioralna bada cechy zachowań odwiedzających poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe, wytwarzanie treści internetowych itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej Google.
Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 01 stycznia 2010r.
 
Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MACHINERY GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w 66-400 Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25.
2. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:
 • listownie na adres:
  MACHINERY GROUP SP. Z O.O.
  66-400 Gorzów Wlkp. Ul. Walczaka 25
 • przez e-mail: biuro@technologiecnc.pl
3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
 • związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy/oferty zamówienia,
 • związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, zapytania,
 • udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy, realizacji zamówienia lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy/zamówienia.
6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
 • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
8. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 • czasu obowiązywania umowy, 
 • przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas, 
 • okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.
9. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • przenoszenia swoich danych osobowych, 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.
11. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Warunkiem kontynuacji gwarancji jest dokonywanie płatnego przeglądu instalacji fotowoltaicznej min. 1 raz w roku przez upoważnioną i przeszkolona przez sprzedawcę firmę z odpowiednimi uprawnieniami. Przeglądu bezwzględnego, natychmiastowego należy również dokonać w sytuacji kiedy wystąpiła tzw. siła wyższa lub niesprzyjające zjawiska atmosferyczne (wiatr, wichura, burza, piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad, zalegający śnieg ...)

 

 

Ogólne warunki gwarancji

Przewodnim celem Polska Grupa Fotowoltaika jest zarówno pomoc sprzedażowa jak i posprzedażowa. Wyjątkowo cenimy pomoc klientom w trakcie całego okresu użytkowania, zarówno w okresie gwarancji oraz po gwarancji. Wykwalifikowany serwis wspierający klientów to klucz do sukcesu Polska Grupa Fotowoltaika. Reakcję serwisową podejmujemy przeważnie w ciągu 24 godzin.

Cenimy sobie zasady dlatego posiadamy przejrzyste warunki gwarancji, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem reklamacji, aby pomóc szybko rozwiązać problem.

1. Gwarancja producenta jest udzielana na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego, a okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. Natomiast w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego na 24 miesiące od daty zakupu.

2. W okresie gwarancyjnym usuwane są wady wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych.

3. Naprawy realizowane są w najszybszym możliwym czasie, jednak termin naprawy nie powinien przekroczyć 21 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia maszyny do serwisu w siedzibie firmy. Termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy. Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić maszynę.

4. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym, klientowi przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe lub zwrot gotówki.

5. Reklamujący zobowiązuje się do oddania produktów w stanie czystym i schludnym oraz takim, który pozwoli serwisowi na przystąpienie do koniecznych prac naprawczych bez utrudnień. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, serwis może obciążyć reklamującego dodatkową opłatą, o wysokości której reklamujący zostanie poinformowany przed przystąpieniem przez serwis do naprawy.

7. W przypadku napraw gwarancyjnych prosimy dostarczyć urządzenie używając oryginalnego opakowania co zapewnia prawidłowy transport urządzenia.

8. Gwarant nie odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego opakowania lub zabezpieczenia produktu przez Nabywcę w trakcie transportu. Serwis nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.

9. Po rozpatrzeniu reklamacji serwis kontaktuje się z klientem na podstawie danych podanych mailowo na adres biuro@pgfotowoltaika.pl

10. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
10.1. demontażu lub modyfikowana produktu przez ingerencję osób lub firm trzecich
10.2. nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowana i transportowania
10.3. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych
10.4. niezgodnego użytkowania z instrukcją obsługi i przeznaczeniem
10.5. pracy urządzenia bez zalecanego przez producenta osprzętu
10.6. stwierdzenia, że sprzęt był nadal eksploatowany po ujawnieniu się objawów niesprawności

11. Gwarancja nie obejmuje:
11.1. wymiany części zużywających się w sposób naturalny (oraz części i materiałów eksploatacyjnych) np. styczników, bezpieczników, osi, przegubów, uszczelek, uszczelniaczy, oringów, simeringów, krańcówek, zabezpieczeń termicznych (itp.), łożysk, kabli zasilających, linek napędowych, uchwytów, olejów, smarów itp.
11.2. uszkodzeń powstałych na skutek wyładowań atmosferycznych lub z winy instalacji napięciowej.
11.3. uszkodzeń wynikających z przeciążenia sprzętu na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji
11.4. nieprawidłowego podłączenia instalacji zasilających (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych)
12. Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Reklamującego kosztami manipulacyjnymi związanymi z przeprowadzeniem ekspertyzy i transportem, jeśli reklamowany produkt będzie sprawny lub uszkodzenie nie było objęte gwarancją. W takim przypadku Reklamujący zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości kosztów Gwaranta.

13. Gwarancja nie daje Kupującemu prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków lub dodatkowo poniesionych kosztów z powodu uszkodzenia urządzenia.

14. Po dokonaniu naprawy reklamowany towar będzie odesłany na koszt Gwaranta.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

16. Gwarancja na zakupione panele obowiązuje tylko na terenie Polski.

17. Warunki gwarancji poza terenem Polski ustalane są indywidualnie.

 

Warunki gwarancji na panele fotowoltaiczne PGfotowoltaika.pl

1. Niniejsza gwarancja wydana jest przez PGfotowoltaika.pl (MACHINERY GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 25) i dotyczy modułów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja na produkt wynosi 10 lat i obejmuje wyłącznie wady modułów. Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi oraz instalacją wykonaną przez wykwalifikowanego instalatora posiadającego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

3. Gwarancja na liniowy uzysk mocy wynosi 25 lat i jest realizowana przez producenta, gdzie przedmiotem są tylko utraty uzysku mocy modułów:
– 1 rok = 97%
– Po 10 latach 90,7%
– Po 25 latach ok. 80% (roczna strata 0,73% w odniesieniu do znamionowej mocy wskazanej)

4. Parametry mocy modułów są mierzone w standardowych warunkach testowych (STC) i przy uwzględnieniu normalnych tolerancji pomiarowych.

5. Zakazuje się ingerencji osób trzecich w zamontowaną instalację fotowoltaiczną przez
okres obowiązywania gwarancji.

6. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że instalacji dokonała firma posiadająca autoryzację w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV) i/lub posiadająca stosowne uprawnienia wymagane prawem w zakresie instalacji fotowoltaicznej.
Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonane przez podmiot posiadający autoryzację Gwaranta do wykonywania i uruchamiania instalacji fotowoltaicznych lub przez inżyniera posiadającego ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Protokół odbioru winien zawierać dane tj. imię, nazwisko, podpis wraz z numerem nadanych uprawnień lub certyfikatu z datą ważności dokumentu odniesienia dla osoby uprawnionej.

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek:
– uszkodzeń mechanicznych
– niewłaściwej eksploatacji
– napraw, ulepszeń bądź zmian
– fizycznego zużycia elementów lub uszkodzeń elementów powstałych w następstwie wyładowań atmosferycznych oraz przepięć w sieci energetycznej
– awarii sieci Operatora Sieci Dystrybucyjnej
– siły wyższej lub zjawisk atmosferycznych niezależnych od Stron
– mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy użytkownika lub osoby trzeciej

8. Przeglądy, konserwacje i naprawy mikroinstalacji w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy/ Inwestora/ nabywcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą kosztami Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw / przeglądów / konserwacji / regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

9. Warunkiem koniecznym uzyskania i zachowania gwarancji jest wykonanie montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej także okresowych przeglądów, odnotowanych przez uprawnionego serwisanta w karcie gwarancyjnej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zasadami określonymi w europejskich normach branżowych – IEC 62423, IEC 60755, IEC 60364-7-712, IEC 61727, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 60255-26, IEC 60255-1, IEC61683, IEC 60364, IEC 62124, IEC 61173, IEC 60269.

10. Matowienie szkła spowodowanego działaniem pyłów, zanieczyszczeń, zalegającej np. wody nie jest objęte przedmiotem gwarancji.

11. Prawidłowa eksploatacja powinna przebiegać w taki sposób, aby zminimalizować zjawiska:
– siła wyższa (warunki atmosferyczne, działania zwierząt)
– nieprawidłowy montaż
– użytkowanie na jednostkach ruchomych, takich jak bramy, drzwi, pojazdy i statki oraz inne zastosowanie modułów niezależne od sieci energetycznych
– szkodliwy wpływu czynników zewnętrznych
– połączenia z modułami o innych parametrach
– uszkodzenia systemu, w którym zamontowany jest moduł
– brak lub niedostateczna wentylacja
– przekroczenia temperatur
– Występowania przepięć sieci
– występowanie długotrwałego zabrudzenia modułów fotowoltaicznych
12. Po wiążącym stwierdzeniu przypadku gwarancyjnego PGfotowoltaika.pl zobowiązuje się w przeciągu 14 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia na adres: MACHINERY GROUP SP. Z O.O. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp do:
– dostawa zamienna (nowe lub regenerowane moduły);
– naprawa;
Gwarancja obejmuje uzasadnioną wymianę paneli na nowe, wolne od wad, takie same lub nowsze odpowiednie (o takich samych lub zbliżonych parametrach, nie gorsze). Gwarancja nie obejmuje kosztów deinstalacji i instalacji nowych paneli oraz kosztów transportów.

13. Gwarancją na produkt są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia.

14. Gwarancja obowiązuje wyłącznie tylko przy pierwszej instalacji modułów które zostały zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu modułu skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

15. Gwarancja nie obejmuje w przypadku:
– błędna instalacja modułów
– montażu z innymi produktami
– uszkodzeń powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych (piorun, przepięcie, woda, robactwo, ogień, stłuczenie, grad i innych na które nie mamy wpływu;

16. W żadnym przypadku PGfotowoltaika/ MACHINERY GROUP SP. Z O.O. nie odpowiada za szkody pośrednie lub utracone zyski.

17. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

18. PGfotowoltaika/ MACHINERY GROUP SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie, danych technicznych lub instrukcji montażu i użytkowania bez uprzedniego powiadomienia.

19. Kolor, odcień i wygląd poszczególnych komórek paneli może się różnić wyglądem. Nie jest to wada i nie ma wpływu na wartości produktu ani jego prawidłowe funkcjonowanie.

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)

21. Informujemy, że wytrzymałość na wiatr paneli i konstrukcji wynosi do 70km/h. Po każdym wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych niezbędna jest kontrola instalatora przed ponownym użytkowaniu instalacji.

Gwarancja na inwertery Sofar4K~12KTL-Xa

Inwerter, osprzęt

 

Firma MACHINERY GROUP SP. Z O.O. oferuje gwarancję na inwertery Sofar4K~12KTL-X na okres 5-ciu lat od momentu ich instalacji. 

Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd dołoży wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.

Aby utrzymać 5 letni okres gwarancyjny należy zadbać o wykonanie corocznych odpłatnych przeglądów serwisowych.

Przegląd serwisowy należy zlecić do autoryzowanego serwisu.

 

Możliwe jest wydłużenie okresu gwarancyjnego do 10 lat (tzw. gwarancja rozszerzona). Zakup gwarancji rozszerzonej możliwy jest jedynie w momencie zakupu urządzenia.

Dodatkowa opłata za gwarancję rozszerzoną wynosi 600 zł brutto.

 

W celu skorzystania z gwarancji należy przedstawić dowód zakupu z datą, numer seryjny urządzenia objętego gwarancją oraz ewentualnie poświadczenie płatności za przedłużenie gwarancji.

 

Uwaga!

 

W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać.

·       Używanie inwertera Sofar4K~12KTL-X do celów innych niż przeznaczone

·       Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji

·       Błędnej operacji

·       Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze

·       Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze

·       Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. Siły wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)

·       Brak corocznego przeglądu serwisowego wykonanego przez autoryzowany serwis.

 

1. Niniejsza gwarancja firmy MACHINERY GROUP SP. Z O.O. dotyczy inwerterów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. MACHINERY GROUP SP. Z O.O. gwarantuje sprawne działanie sprzętu pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

3 Serwis gwarancyjny obejmuje zdalne wsparcie techniczne realizowane przez firmę MACHINERY GROUP SP. Z O.O. pod numerami telefonów podanymi na stronie www.pgfotowoltaika.pl i serwisowanie sprzętu po przesłaniu go do siedziby MACHINERY GROUP SP. Z O.O. na adres ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Klient zwróci wadliwy Produkt Objęty Gwarancją w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu usuniętym z Produktu Zamiennego (w przeciwnym razie w bezpiecznym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie).

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

5. Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. W razie awarii i zdiagnozowaniu wady falownika serwis dokonuje naprawy – w przypadku wady fabrycznej/materiałowej nie będącej skutkiem czynników stanowiących wyłączenie z gwarancji naprawa dokonywana jest na wyłączny koszt sprzedawcy, w przeciwnym wypadku koszt naprawy i transportu ponosi Zgłaszający.

6. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.

7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.

8. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

9. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:

a) dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;

b) uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;

c) montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;

d) brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;

e) specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie.

f) modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;

g) nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;

h) nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą MACHINERY GROUP SP. Z O.O. nie ma żadnego wpływu.

i) jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;

j) w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;

k) uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.

l) Uszkodzenia lub zniszczenia, w tym nieczytelność tabliczki znamionowej urządzenia czyniące niemożliwym zidentyfikowanie falownika (SN), określenia jego parametrów, wersji oprogramowania, właściwości, itp.

10. MACHINERY GROUP SP. Z O.O. nie odpowiada w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.

11. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

12. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.

13. W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.

 

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt ma zastosowanie tylko wtedy, gdy instalacja i jakiekolwiek usunięcie i ponowna instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami dla instalacji i wytycznymi dla użytkownika dostarczonymi wraz z Produktami Objętymi Gwarancją („Dokumentacja”). 

W związku ze stale rozwijającą się technologią informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i innych danych w instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów w związku z nie zastosowaniem się do aktualnej instrukcji. Aktualne instrukcje udostępniane są tylko przez naszą firmę. Aby otrzymać żądany dokument należy przesłać email na adres: biuro@pgfotowoltaika.pl, podając w treści informacje dotyczące zakupu tj. numer zamówienia / datę zakupu / nazwę produktu wraz z numerem seryjnym.

Gwarancja na inwertery Growatt

I. Okres podlegający gwarancji

Dla zakupionych inwerterów otrzymują Państwo standardową dziesięcioletnią gwarancję dla modeli sieciowych od 1 kW do 20 kW od momentu zakupu inwertera. W razie wymiany inwertera okres gwarancyjny nie jest ponownie naliczany od momentu wydania modelu reklamacyjnego.
II. Warunki gwarancji
1. Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, dołożymy wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.
2. W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać.
· Używanie inwertera Growatt do celów innych niż przeznaczone
· Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji
· Błędnej operacji
· Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze
· Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze
· Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. Siły
wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)
· Brak corocznego przeglądu serwisowego wykonanego przez autoryzowany serwis.
3. Niniejsza gwarancja dotyczy inwerterów fotowoltaicznych zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Gwarantujemy sprawne działanie sprzętu pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno- eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
5. Serwis gwarancyjny obejmuje zdalne wsparcie techniczne realizowane przez firmę MACHINERY GROUP SP. Z O.O. pod numerami telefonów podanymi na stronie www.pgfotowoltaika.pl i serwisowanie sprzętu po przesłaniu go do siedziby MACHINERY GROUP SP. Z O.O. na adres ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski. Klient zwróci wadliwy Produkt Objęty Gwarancją w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu usuniętym z Produktu Zamiennego (w przeciwnym razie w bezpiecznym opakowaniu, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie).
6. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczności sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.
7. Gwarancja są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia. W razie awarii i zdiagnozowaniu wady falownika serwis dokonuje naprawy – w przypadku wady fabrycznej/materiałowej nie będącej skutkiem czynników stanowiących wyłączenie z gwarancji naprawa dokonywana jest na wyłączny koszt sprzedawcy, w przeciwnym wypadku koszt naprawy i transportu ponosi Zgłaszający.
8. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.
9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy pierwszej instalacji urządzenia, które zostało zakupione jako nowe. Demontaż, zmiana miejsca montażu urządzania skutkuje zakończeniem okresu gwarancyjnego.
10. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu osiąganych parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.
11. Gwarant zwolniony jest z odpowiedzialność również w przypadku gdy usterka spowodowana jest przez:

a) dokonanie montażu produktów fotowoltaicznych niezgodnie z załączoną dokumentacją techniczną;
b) uszkodzenia powstałe w wyniku zjawisk atmosferycznych, anomalii pogodowych, wypadków powstałych w sposób nagły jak również działających trwale w okresie dłuższym;
c) montaż w obiektach ruchomych np.: statki, jachty, przyczepy kempingowe itp.;
d) brak nadzoru, w tym brak przeglądów technicznych;
e) specyfikacje, projekt, akcesoria lub komponenty, które zostały dodane do produktu przez klienta lub na jego życzenie.
f) modyfikacje lub dopasowanie produktu przez klienta lub inne przyczyny leżące po stronie klienta;
g) nieprzepisowe umiejscowienie lub montaż, nieprawidłowe lub niedbałe obchodzenie się, wypadek, transport, przepięcie, składowanie lub uszkodzenie przez klienta lub osoby trzecie;
h) nieuchronny wypadek, pożar, eksplozję, budowę lub nową budowę jakiegokolwiek typu w otoczeniu, w którym umiejscowiony jest produkt, zjawiska natury takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub nawałnica lub przez przyczynę, na którą. nie mamy żadnego wpływu.
i) jakąkolwiek przyczynę, której nie da się przewidzieć lub której nie da się zapobiec z użyciem technologii zastosowanych przy składaniu produktu;
j) w razie manipulacji lub zamazania numeru seryjnego i/lub numeru typu;

k) uszkodzenie, zabrudzenie lub zamalowanie obudowy uniemożliwiające wyczyszczenie lub naprawę.
l) Uszkodzenia lub zniszczenia, w tym nieczytelność tabliczki znamionowej urządzenia czyniące niemożliwym zidentyfikowanie falownika (SN), określenia jego parametrów, wersji oprogramowania, właściwości, itp.
12. Nie odpowiadamy w żadnym przypadku za szkody pośrednie lub utracone zyski.
13. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
14. Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może skutkować szkodami rzeczowymi i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane.
15. W przypadku braku możliwości dalszego bezpiecznego użytkowania (np. w przypadku widocznych uszkodzeń), natychmiast odłączyć urządzenie od generatora fotowoltaicznego.
16. Niniejsza Ograniczona Gwarancja na Produkt ma zastosowanie tylko wtedy, gdy instalacja i jakiekolwiek usunięcie i ponowna instalacja zostały przeprowadzone zgodnie ze wskazówkami dla instalacji i wytycznymi dla użytkownika dostarczonymi wraz z Produktami Objętymi Gwarancją („Dokumentacja”).
17. Jeśli po weryfikacji serwisowej urządzenia uznamy iż zgłoszenie było nieuzasadnione, to zostanie przez nas naliczona opłata w wysokości: 1000 zł netto
W związku ze stale rozwijającą się technologią informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów i innych danych w instrukcjach bez wcześniejszego powiadomienia.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktów w związku z nie zastosowaniem się do aktualnej instrukcji. Aktualne instrukcje udostępniane są tylko przez naszą firmę. Aby otrzymać żądany dokument należy przesłać email na adres: biuro@pgfotowoltaika.pl, podając w treści informacje dotyczące zakupu tj. numer zamówienia / datę zakupu / nazwę produktu wraz z numerem seryjnym.

Dziękujemy za zakup.